Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
balalaika
[,bælə'laikə]
|
danh từ
(âm nhạc) đàn ba-la-lai-ca