Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
balaclava
[,bælə'klɑ:və]
|
danh từ
loại mũ khít đầu và cổ, chỉ để hở mặt