Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
baksheesh
['bæk∫i:∫]
|
danh từ
(ở vùng Trung Đông) tiền làm quà hoặc để giúp người nghèo khó