Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
astrophysics
[,æstrou'fiziks]
|
danh từ, số nhiều dùng như số ít
vật lý học thiên thể