Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
apparatchik
[,æpə'ra:t∫ik]
|
danh từ ( số nhiều apparatchiks hoặc apparatchiki)
thành viên của ban lãnh đạo Đảng cộng sản
công chức