Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
aponeurosis
[æpənju'rousis]
|
danh từ, số nhiều aponeuroses
(giải phẫu) gân màng (kiên mạc)