Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
annihilate
[ə'naiəleit]
|
ngoại động từ
tiêu diệt, tiêu huỷ, huỷ diệt, thủ tiêu