Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
animism
['ænimizm]
|
danh từ
(triết học) thuyết vật linh
thuyết duy linh (đối với duy vật)