Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
animalism
['æniməlizm]
|
danh từ
hoạt động của động vật; tính động vật, tính thú
nhục dục, nhục cảm
thuyết cho rằng người là thú