Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
albedo
[æl'bi:dodəʊ]
|
danh từ
(vật lý) anbeđô, suất phân chiếu