Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
aiguillette
[,eigwi'let]
|
danh từ
dây tua (quân phục) ( (cũng) aglet )