Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
agriculture
['ægrikʌlt∫ə]
|
danh từ
nông nghiệp
Board of Agriculture
bộ nông nghiệp (ở Anh)