Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
adsorption
[æd'sɔ:p∫n]
|
danh từ
(hoá học) sự hút bám