Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
addle
['ædl]
|
nội động từ
lẫn, quẫn, rối trí
đầu óc quẫn lên
thối, hỏng, ung (trứng)
ngoại động từ
làm lẫn, làm quẫn, làm rối óc
làm rối óc, làm quẫn trí
làm thối, làm hỏng, làm ung
trời nóng làm trứng bị ung