Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
activist
['æktivist]
|
danh từ
nhà hoạt động xã hội, nhà hoạt động chính trị