Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
abstractionism
[æb'stræk∫ənizm]
|
danh từ
(nghệ thuật) chủ nghĩa trừu tượng