Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
abandoned
[ə'bændənd]
|
tính từ
bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
phóng đãng, truỵ lạc