Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Vietnamese
[,vjetnə'mi:z]
|
tính từ
(thuộc) Việt Nam
danh từ
người Việt Nam
tiếng Việt
Từ liên quan
language nation native