Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
southern
[sʌðən]
|
tính từ
(thuộc) phương nam; ở phương nam, của phương nam
những bang miền Nam của nước Mỹ