Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
MP
['empi:]
|
danh từ
nghị sĩ ( Member of Parliament )
quân cảnh ( military police )
cảnh sát di chuyển bằng ngựa ( mounted police )