Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Japanese
[,dʒæpə'ni:z]
|
tính từ
(thuộc) Nhật Bản
danh từ
người Nhật Bản
tiếng Nhật Bản
Từ liên quan
language native