Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
jane
[dʒein]
|
danh từ
(từ Mỹ, (từ lóng)) đàn bà; phụ nữ