Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
hegelian
[hei'gi:ljən]
|
tính từ
(thuộc) Hê-gen
danh từ
người theo thuyết Hê-gen