Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
God's footstool
|
thành ngữ footstool
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nơi trần tục; trái đất; hạ giới