Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
-tude
[-tju:d,-∫u:d]
|
hậu tố tạo danh từ
sự, tính chất
độ cao
sự đầy đủ