Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
-trophin
['troufin]
|
hình thái ghép có nghĩa
chất kích thích
kích thích tuyến sinh dục