Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
-merous
['mərəs]
|
hình thái ghép tạo tính từ có nghĩa: có một số bộ phận nhất định