Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Thêm nôi dung
1 Đóng góp
LightshineAg03/11/2020 19:55:45
ate
Từ điển Anh - Việt
ate /i:t/ (V) là động từ bất quy tắc của eat(ăn)