Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
(136)
Is there anyone richer than you in the world ?
Trên thế giới này có ai giàu hơn ông không?
Someone asked the richest man in the world: “Is there anyone richer than you in the world ?”
Có người hỏi người giàu nhất thế giới rằng: “Trên thế giới này có ai giàu hơn ông không?”
The billionaire replied, “Yes, there is a person who is richer than me.” He then narrated a story.
Vị tỉ phú trả lời: “"Có, có một người giàu hơn tôi".  Rồi ông kể lại một câu chuyện.
“It was during the time when I wasn’t rich or famous. I was at the New York Airport when I saw a newspaper vendor. I wanted to buy one newspaper but found that I didn’t have enough change. So I left the idea of buying and returned it to the vendor. I told him of not having the change. The vendor said, ‘I am giving you this for free.’ On his insistence I took the newspaper.
"Hồi đó tôi chưa giàu, cũng chưa nổi tiếng. Hôm ấy, khi đang ở sân bay New York, tôi nhìn thấy một người bán báo dạo. Tôi định mua một tờ nhưng phát hiện ra là mình không đủ tiền lẻ. Vậy nên, tôi đã trả lại tờ báo cho người bán. Tôi nói với ông ta là tôi không có tiền lẻ. Ông ta bảo ‘tôi cho ông đó.’ Thấy ông nhiệt tình quá nên tôi nhận tờ báo.
Coincidentally, after two to three months, I landed at the same airport and again I was short of change for a newspaper. The vendor offered me the newspaper again. I refused and said that I can’t take it for I don’t have change today too. He said, ‘You can take it, I am sharing this from my profit, I won’t be at loss.’ I took the newspaper.
Hai, ba tháng sau, thật trùng hợp, tôi lại hạ cánh ở sân bay ấy và tôi lại không đủ tiền lẻ để mua báo. Người bán báo ấy lại cho tôi tờ báo. Tôi từ chối, nói rằng tôi không thể lấy báo của ông, tôi lại không có tiền lẻ.  Ông ta nói: ‘Ông cứ cầm đi, tôi bớt chút tiền lời của mình thôi mà, tôi không lỗ đâu.” Tôi cầm lấy tờ báo.
After 19 years I became famous and known by people. Suddenly I remembered that vendor. I began searching for him and after about 1½ months of searching, I found him. I asked him, ‘Do you know me?’ He said, ‘Yes, you are the richest man in the world.’ I asked him again, ‘Do you remember once you gave me a newspaper for free?’The vendor said, ‘Yes, I remember. I gave you twice.’
19 năm sau, tôi trở nên giàu có và mọi người đều biết đến tôi. Tôi chợt nhớ đến người bán báo kia. Tôi bắt đầu tìm ông và sau khoảng một tháng rưỡi thì tìm thấy. Tôi lại hỏi ông: “Ông còn nhớ tôi không?” Ông ta nói: “Có chứ, ông là người giàu nhất thế giới.” Tôi hỏi lại ông ta: “Ông có nhớ đã từng cho tôi một tờ báo không?” Người bán báo ấy đáp: “Có. Nhớ chứ. Tôi cho anh 2 lần.”
“I said, ‘I want to repay the help you had offered me that time. Whatever you want in your life, tell me, I shall fulfill it.’ The vendor said, ‘Sir, don’t you think that by doing so you won’t be able to match my help?’ I asked, ‘Why?’ He said, ‘I had helped you when I was a poor newspaper vendor and you are trying to help me now, when you have become the richest man in the world. How can your help match mine ?’
Tôi nói: “Tôi muốn trả ơn ông. Bất cứ cái gì ông muốn, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ hoàn thành cho ông.” Người bán hàng ấy nói: “Thưa ông, ông không thấy rằng ông làm như vậy cũng không giống những gì tôi đã giúp cho ông sao?” Tôi hỏi, “Vì sao không giống?” Ông ta cho biết: “Tôi đã giúp ông khi tôi chỉ là một người bán báo nghèo, còn bây giờ, ông đang cố  giúp tôi khi ông đã là người giàu nhất thế giới. Sự giúp đỡ của ông sao giống của tôi được chứ?”
That day I realized that the newspaper vendor is richer than I am, because he didn’t wait to become rich to help someone.”
Hôm đó tôi biết được rằng người bán báo dạo giàu có hơn tôi, vì  ông ấy không đợi tới khi có nhiều tiền mới giúp đỡ người khác".
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
5 Bình luận
shu2k5(12/04/2020 22:02:48)
cool
suzuki_tomomi(25/02/2020 16:56:12)
非常に意味のある物語
dd721411(26/11/2019 11:19:31)
Giàu quá cũng do "hút máu" người khác mà ra! Đừng chờ đợi khi ta có thể giúp đỡ ai đó ngay tức thì!
ThoColin(22/11/2019 10:25:08)
that's so meaningful
Shevatrung(18/11/2019 16:09:28)
Ý nghĩa <3
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.