Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Facebook has intentionally chosen not to put its servers in countries that have poor track records on human rights
Facebook nhất quyết không đặt máy chủ ở những quốc gia vi phạm nhân quyền
Facebook CEO Mark Zuckerberg on Wednesday took a thinly veiled jab at Apple by casting the social network as a defender of privacy that is willing to resist cooperating with governments that have poor human-rights records.
Thứ tư rồi Giám đốc Điều hành Facebook, Mark Zuckerberg đã cho Apple một nhát đâm kín đáo bằng cách cho mạng xã hội này đóng vai Người bảo vệ Sự riêng tư khi quyết bất hợp tác với những chính phủ đàn áp nhân quyền.
The social-networking company has sacrificed business to protect its customers, Zuckerberg said. Facebook has intentionally chosen not to put its servers in countries that have poor track records on human rights, even though those decisions have meant that it can't offer its services in those places, he said.

Công ty phát triển mạng xã hội này hi sinh việc kinh doanh để bảo vệ khách hàng của mình, Zuckerberg nói. Facebook cố tình quyết định không đặt server ở những quốc gia vi phạm nhân quyền, cho dù quyết định đó đồng nghĩa với việc công ty sẽ không được cung cấp dịch vụ ở những quốc gia này.
"That's a tradeoff we're willing to make," Zuckerberg said. "I think it's important for the future of the internet and privacy that our industry continues to hold firm against storing people's data in places where it won't be secure."
"Đó là sự đánh đổi chúng tôi sẵn sàng chấp nhận," Zuckerberg nói." Tôi nghĩ tương lai của mạng internet và sự riêng tư hết sức quan trọng cho nên chúng tôi vẫn kiên quyết không lưu trữ dữ liệu của mọi người ở những nơi dữ liệu không an toàn."
Zuckerberg didn't mention Apple by name, but the contrast he was drawing between his company and the iPhone maker was clear to people who have been following the feud between the two. Last year, Apple set up a data center in China to host the local version of its iCloud online services there in response to new laws. The data center is being operated by a Chinese company, which has raised alarms among privacy advocates concerned that it would allow the Chinese government to more easily get access to its citizens' personal data.
Zuckerberg không nêu đích danh Apple, nhưng sự tương phản anh đang vẽ ra giữa công ty của mình và hãng sản xuất iPhone quá rõ ràng đối với những người đang quan sát sự hiềm khích giữa hai hãng này. Năm ngoái, Apple đã lập một trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc để host phiên bản local cho dịch vụ trực tuyến iCloud nhằm đáp ứng luật lệ mới. Trung tâm dữ liệu này do một công ty Trung Quốc điều hành, đã khiến những người ủng hộ bảo vệ sự riêng tư phải lo ngại rằng chính quyền Trung Quốc sẽ dễ dàng sử dụng dữ liệu riêng tư của công dân hơn nữa.
Facebook, by comparison, has been blocked in China since 2009 and doesn't have any data centers there.
Còn Facebook, đã bị chặn ở Trung Quốc từ năm 2009 và không có bất cứ trung tâm dữ liệu nào ở đó.
The statement from Zuckerberg "is a massive shot across [Apple CEO] Tim Cook's bow," Alex Stamos, Facebook's former cybersecurity chief, said in a tweet. "Expect to hear a lot about [iCloud] and China every time Cook is sanctimonious."
Lời tuyên bố này của Zuckerberg là lời cảnh báo cho Tim Cook[Giám đốc Điều hành của Apple] hãy dẹp đi chuyện đang làm," Alex Stamos, cựu trưởng an ninh mạng của Facebook, nói trong một tweet. "Ta hãy chờ nghe om sòm về [iCloud] và Trung Quốc mỗi khi Cook ra vẻ đạo đức."
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.