Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
David Attenborough: 'The collapse of our civilizations is on the horizon'
David Attenborough:" Nền văn minh nhân loại đang trước nguy cơ sụp đổ"
Renowned nature broadcaster David Attenborough has told world leaders that climate change could lead to collapse of civilizations, and much of the natural world.
David Attenborough, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng về thiên nhiên đã nói với các nhà lãnh đạo thế giới rằng biến đổi khí hậu có thể dẫn đến sự sụp đổ của các nền văn minh, và phần lớn giới tự nhiên.
Speaking at the opening ceremony of the COP24 UN climate conference, in Katowice, Poland, Attenborough called climate change "our greatest threat in thousands of years."
Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP24, tại Katowice, Ba Lan, ông Attenborough gọi biến đổi khí hậu "mối đe dọa lớn nhất của chúng ta trong hàng ngàn năm."
In the weeks leading up to the event, the UN asked people to send their thoughts on climate change. Attenborough was there to represent the public, by taking the "People's Seat" at the conference. He said: "The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. They want you -- the decision makers -- to act now.
Trong những tuần lễ diễn ra trước sự kiện này, Liên Hợp Quốc yêu cầu mọi người gửi suy nghĩ của mình về biến đổi khí hậu. ông Attenborough đã có mặt ở đó để đại diện cho công chúng, bằng cách ngồi "Ghế của dân" tại hội nghị. Ông phát biểu "Người dân cả thế giới này đã lên tiếng. Thông điệp của họ rất rõ ràng. Thời gian sắp hết. Họ muốn quý vị - những người ra quyết định – hãy hành động ngay.
In an interview from the conference with CNN's Christiane Amanpour, Attenborough spoke about the damage humans have inflicted on the planet. "We have overrun it in a way that is unprecedented," he said. "No other creature in the world has had the effect on the planet that the human species has, and so we ought to be aware of what we've done and recognize the responsibility that we now have in our hands."
Trong một cuộc phỏng vấn trong hội nghị với Christiane Amanpour của CNN, ông Attenborough nói về những thiệt hại mà con người gây ra trên hành tinh này. "Chúng ta đã tàn phá hành tinh theo một cách vô tiền khoáng hậu ", ông nói. "Chẳng sinh vật nào trên đời này lại tác động đến hành tinh này như loài người đã làm, và vì vậy chúng ta phải nhận thức được chuyện mình đã gây ra và biết trách nhiệm của mình."
Asked about the United States, which President Trump has said will leave the Paris Agreement, Attenborough pleaded for the US to remain committed to fighting climate change."Please join the rest of the world," he implored. "The entire rest of the world is united in trying to take action on this. The United States is a very, very powerful voice. Please, please, join us."
Khi được hỏi về nước Mỹ, mà tổng thống Trump tuyên bố sẽ không tham gia Hiệp định Paris nữa, ông Attenborough khẩn cầu Mỹ tiếp tục cam kết chống lại biến đổi khí hậu "Hãy chung tay với cả thế giới", ông nói. "Cả thế giới cùng thống nhất cố gắng xử lý chuyện này. Nước Mỹ có tiếng nói hết sức, hết sức mạnh mẽ. Xin hãy chung tay với chúng tôi."
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.