Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
Experimental treatment helps 2 out of 3 peanut allergy sufferers, study finds
Nghiên cứu cho thấy điều trị thử nghiệm chữa được 2/3 số người bị dị ứng đậu phộng
Sometimes, Ellis Glover would be forced to leave her friends and sit at a lunch table where no one was eating peanut butter and jelly sandwiches.
Đôi khi, Ellis Glover bị buộc phải rời bạn bè và ngồi ăn trưa ở bàn chẳng ai ăn bơ đậu phộng và bánh mì kẹp mứt.
Mom Monica Glover said the family discovered Ellis' peanut allergy when she was about 3. The tipoff: a skin reaction around her mouth after she was given food with a small amount of peanuts in it. "We were lucky to have discovered it that way. That was a mild reaction," Glover said, and a doctor confirmed the allergy through tests.
Mẹ Monica Glover cho biết gia đình phát hiện Ellis bị dị ứng đậu phộng khi cô bé khoảng 3 tuổi. Mẹo nhận ra: dị ứng da quanh miệng sau khi được đút thức ăn có chút đậu phộng bên trong. "May mà chúng tôi phát hiện ra bệnh này theo cách đó. Mới dị ứng nhẹ thôi.", Glover nói, và một bác sĩ xác nhận bé bị dị ứng sau khi làm xét nghiệm.
The discovery was "distressing," Glover said. Accidental exposure to peanuts has happened, resulting in "severe stomach cramps and vomiting," she said. "Essentially, we have to live in fear all the time of Ellis being inadvertently exposed to peanuts and having a reaction that is potentially life-threatening."
Glover cho biết phát hiện này “thật đau khổ”. Cô nói, chuyện vô tình tiếp xúc với đậu phộng đã xảy ra, làm bé bị "đau bụng dữ dội và nôn mửa". "Về cơ bản, chúng tôi phải sống trong lo sợ suốt thời gian Ellis vô tình tiếp xúc với đậu phộng và bị dị ứng có thể đe dọa đến tính mạng."
Glover seized the opportunity to participate in a study on the safety and effectiveness of an experimental treatment that could give her daughter protection against accidental exposure to peanuts. Despite the risk, it was "a gift," she said, adding that her family hoped their efforts might help "lots of other children."
Glover nắm cơ hội tham gia một nghiên cứu về sự an toàn và hiệu quả của cách điều trị thử nghiệm, có thể bảo vệ không để con gái vô tình tiếp xúc với đậu phộng. Mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng là " phần thưởng" cô nói, thêm nữa là gia đình cô hi vọng nỗ lực của họ có thể giúp "nhiều trẻ em khác."
The risk paid off: Two-thirds of the kids in the study were able to eat the equivalent of two peanuts without any symptoms after following the months-long experimental treatment regimen, the researchers found. Ellis is one of the majority of children for whom the treatment works. "It's been a huge success," her mother said.
Sự mạo hiểm này đã được đền đáp: Hai phần ba số trẻ em trong cuộc nghiên cứu này có thể ăn một lượng tương đương với hai hạt đậu phộng mà không có bất kỳ triệu chứng dị ứng nào sau khi tuân theo phác đồ điều trị thử nghiệm kéo dài hàng tháng trời, các nhà nghiên cứu nhận thấy. Ellis là một trong số đông trẻ em đáp ứng tốt với cách điều trị này. "Quả là một thành công khổng lồ", mẹ bé nói.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.