Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Y học - Sức khoẻ
Children's screen time has little effect on sleep, says study
Nghiên cứu cho biết thời gian trẻ sử dụng thiết bị thông minh ít ảnh hưởng đến giấc ngủ
The amount of time children spend on devices has little effect on how long they sleep, a study from Oxford University suggests.
Một nghiên cứu của Đại học Oxford cho rằng, thời gian trẻ em sử dụng thiết bị ít ảnh hưởng đến chuyện chúng ngủ bao lâu.
It runs counter to previous research that suggested excessive screen time was linked to children failing to get sufficient rest. The survey concluded that the relationship between sleep and screen use in children was "extremely modest". But one UK GP said the findings did not tally with his clinical experience.
Trái ngược với nghiên cứu trước đây cho rằng ngồi trước màn hình quá lâu có liên quan đến chuyện trẻ em không nghỉ ngơi đầy đủ. Khảo sát này kết luận rằng mối quan hệ giữa giấc ngủ và việc sử dụng thiết bị ở trẻ em là "cực kỳ ít ỏi". Nhưng một bác sĩ đa khoa Anh cho biết phát hiện này không ăn khớp với kinh nghiệm chữa trị thực tế của ông.
The study, conducted by the Oxford Internet Institute, relied on data from a 2016 US study into children's health, in which parents from across the country completed surveys about their households.
Nghiên cứu này do Viện Internet Oxford tiến hành, dựa trên dữ liệu của một nghiên cứu của Mỹ vào năm 2016 về sức khỏe của trẻ em, trong đó các bậc phụ huynh toàn quốc đã điền thông tin khảo sát về người trong nhà của mình.
The children's "digital screen time" was based on answers to two questions about the weekday habits of children aged between six months and 17 years: how much time they spent on computers, mobile phones, handheld video games and other electronic devices and how much time they spent in front of a TV watching programmes and other content as well as playing video games.
"Thời gian dùng thiết bị kĩ thuật số" của trẻ được căn cứ trên câu trả lời của hai câu hỏi về thói quen trong tuần của trẻ từ 6 tháng đến 17 tuổi: dành bao nhiêu thời gian cho máy tính, điện thoại di động, trò chơi điện tử cầm tay và các thiết bị điện tử khác và dành bao nhiêu thời gian trước tivi xem chương trình tivi và các nội dung khác cũng như chơi trò chơi điện tử.
The findings indicate that the tech-abstaining teenagers slept only slightly longer than their counterparts who had spent much of their day in front of a screen. For example, teenagers who had not been in front of a screen for any part of the day got a total of eight hours and 51 minutes of sleep. Those who had spent eight hours of their day glued to a screen got eight hours and 21 minutes of slumber.
Những phát hiện này cho thấy thiếu niên kiêng công nghệ chỉ ngủ lâu hơn một chút so với những đứa gần như suốt ngày ngồi trước màn hình. Ví dụ, thiếu niên không hề ngồi trước màn hình chút nào trong ngày sẽ ngủ tổng cộng 8 tiếng và 51 phút. Còn những đứa dính chặt vào máy suốt 8 tiếng một ngày sẽ ngủ 8 tiếng và 21 phút.
The sample siz​e for the survey was more than 50,000 youngsters from every state in the US.
Qui mô mẫu của khảo sát này là hơn 50.000 thanh thiếu niên của mọi tiểu bang ở Hoa Kỳ.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.