Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Scientists to Attempt to Map Genes of 66,000 Species of Animals
Các nhà khoa học nỗ lực lập bản đồ gen của 66.000 loài động vật
A group of scientists unveiled the first results Thursday of an ambitious effort to map the genes of tens of thousands of animal species, a project they said could help save animals from extinction down the line.
Vào hôm thứ Năm, một nhóm nhà khoa học đã công bố những kết quả đầu của nỗ lực đầy tham vọng lập bản đồ gen của hàng chục ngàn loài động vật, một dự án mà họ nói có thể giúp cứu động vật khỏi tuyệt chủng trong tương lai.
The scientists are working with the Genome 10,000 consortium on the Vertebrate Genomes Project, which is seeking to map the genomes of all 66,000 species of mammal, bird, reptile, amphibian and fish on Earth. Genome 10,000 has members at more than 50 institutions around the globe, and the Vertebrate Genomes Project last year.
  Các nhà khoa học đang hợp tác với hiệp hội 10.000 hệ gien (G10K) về dự án xây dựng bộ gen động vật có xương sống, đang tìm cách lập bản đồ bộ gen của toàn bộ 66.000 loài động vật có vú, chim, bò sát, động vật lưỡng cư và cá trên Trái Đất. G10K có thành viên trong hơn 50 tổ chức trên toàn cầu và trong dự án lập hệ gen động vật có xương sống năm ngoái.
The consortium Thursday released the first 15 such maps, ranging from the Canada lynx to the kakapo, a flightless parrot native to New Zealand. The genome is the entire set of genetic material that is present in an organism. The release of the first sets is “a statement to the world that what we want to accomplish is indeed feasible,” said Harris Lewin, a professor of evolution at University of California, Davis, who is working on the project.
Hôm thứ Năm hiệp hội này (G10K) đã ra mắt 15 bản đồ gien đầu tiên như thế, từ linh miêu Canada cho đến vẹt cú, loài vẹt không bay, gốc New Zealand. Bộ gen là toàn bộ vật liệu di truyền có trong sinh vật. Việc đưa ra những bộ đầu tiên là "một tuyên bố với thế giới rằng điều chúng tôi muốn đạt tới là chuyện thực sự có thể làm được", Harris Lewin, giáo sư về tiến hóa của Đại học California, Davis, đang thực hiện dự án cho biết.
“The time has come, but of course it’s only the beginning,” Lewin said. The work will help inform future conservation of jeopardized species, scientists working on the project said. The first 14 species to be mapped also include the duck-billed platypus, two bat species and the zebra finch. The zebra finch was the one species for which both sexes were mapped, bringing the total to 15.
"Rất đúng lúc, nhưng tất nhiên chỉ mới là bước khởi đầu," Lewin cho biết. Công việc này sẽ giúp cho mọi người biết về việc bảo tồn các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng trong tương lai, các nhà khoa học thực hiện dự án cho biết. 14 loài đầu tiên được lập bản đồ gien có cả thú mỏ vịt, hai loài dơi và chim manh manh. Chim manh manh là loài mà cả hai giới tính đều được lập bản đồ, nên tổng cộng có 15 bản đồ gien.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.