Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
WTF is cockroach milk?
Sữa gián là cái thá gì vậy nhỉ?
In short, it's the cockroach equivalent of human breast milk. The female Pacific beetle, one of the rare cockroach species that gives birth to live bugs, feeds her babies milk.
Nói một cách ngắn gọn, sữa gián cũng giống như sữa người vậy thôi. Loài bọ cánh cứng Thái Bình Dương giống cái, một trong những loài gián hiếm sinh con trực tiếp, cho con nó uống sữa của mình.
In 2016, scientists discovered that cockroach milk could be a nutritious food source for people. Now, reports are claiming that cockroach milk is the next big superfood trend.
Năm 2016, các nhà khoa học phát hiện ra rằng sữa gián có thể là nguồn thực phẩm bổ dưỡng cho con người. Giờ đây các báo cáo lại khẳng định sữa gián sẽ là xu hướng siêu thực phẩm lớn kế tiếp.
Cockroach milk is one of the most nutritious things you can drink. It has three times more calories than buffalo milk.
Sữa gián là một trong những thức uống bổ dưỡng nhất bạn có thể dùng. Hàm lượng calo cao gấp 3 lần so với sữa bò.
Is Cockroach Milk Really the Next Big Superfood?
Sữa gián có thực sự là siêu thực phẩm lớn tiếp theo?
Probably not. As The Independent reports, it takes a lot of cockroaches to make ample amounts of milk for human consumption. Plus, there's not enough research to make this nauseating food appealing.
Có lẽ là không. Theo bài báo đăng trên tờ Independent, phải có rất nhiều gián để tạo ra lượng sữa dồi dào cho con người dùng. Ngoài ra, người ta cũng chưa nghiên cứu đầy đủ để biến cái loài ghê tởm này thành thức ăn ngon lành.
Just because it contains nutrients doesn’t necessarily mean we need to rush out and eat it.

Click image for larger version Name:	36871619_2310082992342484_3763856493489684480_n.jpg Views:	2 siz​e:	97.6 KB ID:	19640
Đâu cứ phải chỉ vì có nhiều chất dinh dưỡng mà chúng ta phải cuống cuồng ăn thứ đó đâu!
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
3 Bình luận
Shevatrung(21/07/2018 07:52:18)
sao lại dịch buffalo là con bò nhỉ?
Ulquiorra11(14/07/2018 09:48:59)
Yuck
dd721411(11/07/2018 11:35:35)
Eewww...!
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.