Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Wearing glasses may really mean you're smarter, major study finds
Nghiên cứu cho thấy, những người đeo kính thường thông minh hơn
If you wear glasses I’ve got some good news: you may well be smarter than the average person.
Nếu bạn đeo kính, tin vui là có thể bạn thông minh hơn người bình thường rồi đấy.
It’s not just a pop culture trope – a new study published in the journal Nature Communications has found that needing to wear glasses is associated with higher levels of intelligence.
Đeo kính không phải là một mốt theo trào lưu nhạc pốp, mà một nghiên cứu mới công bố trong tạp chí Nature Communications đã phát hiện ra rằng những người cần đeo kính thường có mức thông minh cao hơn bình thường.
In the study, the largest of its kind ever conducted, researchers from the University of Edinburgh analyzed cognitive and genetic data from over 300,000 people aged between 16 and 102 that had been gathered by the UK Biobank and the Charge and Cogent consortia.
Trong cuộc nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay, các nhà khoa học từ Đại học Edingburh phân tích dữ liệu nhận thức và di truyền học của hơn 300.000 người độ tuổi từ 16-102 được thu thập từ ngân hàng sinh học Vương quốc Anh và Hiệp hội Charge và Cogent.
Their analysis found “significant genetic overlap between general cognitive function, reaction time, and many health variables including eyesight, hypertension, and longevity”. Specifically, people who were more intelligent were almost 30% more likely to have genes which might indicate they’d need to wear glasses.
Phân tích của họ đã tìm ra sự chồng chéo về gen rất lớn gữa chức năng nhận thức, thời gian phản ứng, và nhiều biến số sức khoẻ trong đó có thị lực, huyết áp cao, và tuổi thọ ". Đặc biệt, những người thông minh hơn thì gần 30% là có thể cần phải đeo kính.
While being more intelligent may be linked to poor eyesight, it’s also connected with a lot of positive health benefits. Researchers found negative correlations between cognitive function and a number of health problems, including angina, lung cancer and depression.
Thông minh có thể vừa liên quan đến thị lực kém, lại còn dính dáng đến cả rất nhiều lợi ích về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những mối tương quan tiêu cực giữa chức năng nhận thức và một số bệnh tật, trong đó có đau thắt ngực, ung thư phổi và trầm cảm.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.