Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Plastic particles found in bottled water
Tìm thấy hạt nhựa trong nước uống đóng chai
In the largest investigation of its kind, 250 bottles bought in nine different countries were examined.
Trong cuộc điều tra lớn nhất thuộc loại này, 250 chai mua ở 9 quốc gia khác nhau đã được kiểm tra.
 Research led by journalism organisation Orb Media discovered an average of 10 plastic particles per litre, each larger than the width of a human hair. Companies whose brands were tested told the BBC that their bottling plants were operated to the highest standards. The tests were conducted at the State University of New York in Fredonia.
Nghiên cứu do tổ chức báo chí Orb Media tiến hành đã phát hiện trung bình cứ 1 lít nước lại có 10 hạt nhựa, mỗi hạt to hơn độ dầy của tóc người. Các công ty có thương hiệu bị kiểm tra cho BBC biết nhà máy nước đóng chai của họ được vận hành với tiêu chuẩn cao nhất. Các cuộc kiểm nghiệm được tiến hành ở Đại học New York, Fredonia.
Sherri Mason, a professor of chemistry at the university, conducted the analysis and told BBC News: "We found plastic in bottle after bottle and brand after brand. It's not about pointing fingers at particular brands; it's really showing that this is everywhere, that plastic has become such a pervasive material in our society, and it’s pervading water - all of these products that we consume at a very basic level." Currently, there is no evidence that ingesting very small pieces of plastic (microplastics) can cause harm, but understanding the potential implications is an active area of science.
Sherri Mason, giáo sư hóa ở đại học này, đã chỉ đạo cuộc phân tích này, nói với BBC News “Chúng tôi tìm thấy hạt nhựa trong hết chai này đến chai khác, hết nhãn hiệu này đến nhãn hiệu khác. "Không phải nhằm buộc tội thương hiệu cụ thể nào, mà thực ra là để cho mọi người thấy chuyện này xảy ra ở mọi nơi, cho mọi người thấy nhựa quả đã thành một nguyên liệu phổ biến trong xã hội chúng ta và nó đang lan vào nước- mọi sản phẩm mà ai ai cũng dùng." Hiện nay, không có bằng chứng cho thấy nuốt những mẩu nhựa siêu nhỏ (hạt nhựa li ti) có thể gây hại, nhưng hiểu nguy cơ tiềm tàng là một lĩnh vực cần chủ động nghiên cứu.
Commenting on the results, Prof Mason said: "It's not catastrophic, the numbers that we're seeing, but it is concerning." Experts have told the BBC that people in developing countries where tap water may be polluted should continue to drink water from plastic bottles. Contacted to comment on the findings, the companies behind the brands have insisted that their products meet the highest standards for safety and quality. They also point to the absence of any regulations on microplastics and of the lack of standardised methods of testing for them.
Bình luận về các kết quả này, giáo sư Mason nói: "Số liệu chúng ta đang thấy, tuy không đe dọa đến tính mạng, nhưng đáng ngại”. Các chuyên gia nói với BBC ở các nước đang phát triển, nước máy có thể bị ô nhiễm, người dân nên uống nước đóng chai suốt. Khi được liên hệ để bình luận về kết quả kiểm tra này, các công ty đứng đằng sau các thương hiệu ấy nhất quyết cho rằng sản phẩm của mình đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và chất lượng. Họ cũng chỉ ra không có bất kỳ quy định nào liên quan đến hạt vi nhựa và cũng thiếu phương pháp chuẩn hóa để kiểm tra chúng.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.