Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
Hotter Seas Threaten Marine Wildlife with Extinction, Researchers Say
Các nhà nghiên cứu cho biết, nước biển ấm dần lên làm cho động vật dưới biển có nguy cơ tuyệt chủng
Polar bears and other iconic animals could be extinct by the end of the century if ocean temperatures continue to rise at the current rate, marine biologists warned Monday.
Hôm thứ hai, các nhà sinh học biển đưa ra cảnh báo, gấu trắng Bắc cực và các loài động vật đặc trưng khác có thể bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ này nếu nhiệt độ đại dương tiếp tục tăng như hiện nay.
Warming temperatures caused by climate-changing emissions may result in a catastrophic loss of marine wildlife and drastic changes to ocean food webs by 2100, scientists at the Florida Institute of Technology and the University of North Carolina said in a paper published in the journal Nature Climate Change.
Trong một bài báo đăng trên tạp chí Biến đổi Khí hậu Tự nhiên, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Florida và Đại học Bắc Carolina nêu rõ, nhiệt độ ấm dần lên do khí thải làm thay đổi khí hậu sẽ dẫn đến hậu quả là mất rất nhiều các loài sinh vật biển hoang dã và làm thay đổi nghiêm trọng chuỗi thức ăn dưới đại dương vào năm 2100.
Much current marine life will be unable to tolerate ocean temperatures that are projected to increase by 2.8 degrees Celsius on average, according to the study. “With warming of this magnitude, we expect to lose many, if not most, animal species from marine protected areas by the turn of the century,” said the study's lead author, John Bruno, a biologist at the University of North Carolina-Chapel Hill. Marine protected areas, established as sanctuaries for polar bears, coral reefs and other wildlife threatened by human activities such as fishing and oil extraction, have failed to protect species from the impacts of global warming, the scientists said.
Theo nghiên cứu này thì nhiều sinh vật biển hiện nay sẽ không thể sống được nhiệt độ đại dương ở mức dự báo tăng trung bình khoảng 2,8 độ C. Trưởng nhóm tác giả nghiên cứu, John Bruno, một nhà sinh vật học tại Đại học Bắc Carolina-Chapel Hill nói: "Với mức ấm lên này, chúng tôi cho rằng đầu thế kỷ tới sẽ có rất nhiều loài bị mất, nếu không muốn nói là hầu hết các loài động vật ở các khu bảo tồn sinh vật biển". Nhà khoa học này cho biết, các khu bảo tồn sinh vật biển, được xây dựng như những khu bảo tồn gấu Bắc Cực, các rạn san hô và các loài động vật hoang dã khác bị đe dọa bởi các hoạt động của con người như đánh bắt cá và khai thác dầu mỏ, không còn bảo vệ được các loài khỏi tác động của khí hậu toàn cầu ấm dần lên.
In Florida Keys National Marine Sanctuary, a large number of corals already have been destroyed by bleaching and diseases related to higher temperatures, the study noted. The protections in place will be ineffective by 2100 if greenhouse gas emissions continue to rise at the current rate, researchers said. Reduced oxygen concentrations in the ocean — one consequence of global warming — will make marine protected areas uninhabitable to most species, they argued.
Nghiên cứu đã lưu ý rằng, tại Khu bảo tồn Biển Quốc gia Quần đảo Florida, một số lượng lớn san hô đã bị hủy diệt do chất tẩy trắng và các bệnh liên quan đến nhiệt độ ấm dần lên. Các nhà nghiên cứu cho biết, bảo vệ như hiện nay sẽ không có hiệu quả vào năm 2100 nếu như khí nhà kính thải ra cứ tiếp tục tăng ở mức hiện tại. Họ nhấn mạnh, nồng độ oxy trong đại dương sụt giảm - một hệ quả của trái đất ấm dần lên - sẽ làm cho các khu bảo tồn biển không thể là nơi cư trú của hầu hết các loài được nữa.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.