Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Tin tức thời sự
UN Reports See a Lonelier Planet With Fewer Plants, Animals
Các báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho thấy một hành tinh sẽ trống vắng hơn, ít cỏ cây muông thú hơn
Earth is losing plants, animals and clean water at a dramatic rate, according to four new U.N. scientific reports that provide the most comprehensive and localized look at the state of biodiversity.
Theo 4 báo cáo khoa học mới của LHQ đưa ra cách nhìn toàn diện nhất mà lại khu biệt nhất về tình trạng đa dạng hệ sinh thái: trái đất đang mất dần cỏ cây, muông thú và nước sạch với tốc độ đáng ngại.
Scientists meeting in Colombia issued four regional reports Friday on how well animals and plants are doing in the Americas; Europe and Central Asia; Africa; and the Asia-Pacific area. Their conclusion after three years of study: Nowhere is doing well.
Các nhà khoa học họp ở Colombia hôm thứ Sáu đã đưa ra 4 báo cáo khu vực về tình hình động thực vật ở châu Mỹ, Châu Âu , Trung Á; Châu phi và Châu Á Thái Bình Dương. Kết luận của họ sau 3 năm nghiên cứu: Chẳng nơi nào động thực vật sống khỏe cả.
The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem was about more than just critters, said study team chairman Robert Watson. It is about keeping Earth livable for humans, because we rely on biodiversity for food, clean water and public health, the prominent British and U.S. scientist said. "This is undermining well-being across the planet, threatening us long term on food and water," Watson said in an interview. Scientists pointed to this week's death of the last male northern white rhino in Africa and severe declines in the numbers of elephants, tigers and pangolins, but said those are only the most visible and charismatic of species that are in trouble.
Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Robert Watson cho biết cương lĩnh chính sách-khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và hệ sinh thái không chỉ về lũ thú. Mà là giữ cho con người có thể sống được trên Trái đất, vì nhờ hệ sinh thái đa dạng thì mọi người mới có thức ăn, nước sạch và sức khỏe, nhà khoa học lỗi lạc người Anh và Mỹ này cho biết. "Tình trạng sức khỏe suy thoái khắp hành tinh, phương hại lâu dài cho chúng ta về lương thực và nước uống”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn. Các nhà khoa học đã đưa ra bằng chứng là cái chết tuần này của con tê giác đực trắng phương Bắc cuối cùng ở châu Phi và sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng voi, hổ và tê tê, nhưng nói rằng đó chỉ mới là những loài đang gặp khó khăn mà ai cũng thấy và biết đến nhất.
What's happening is a side effect of the world getting wealthier and more crowded with people, Watson said. Humans need more food, more clean water, more energy and more land. And the way society has tried to achieve that has cut down on biodiversity, he said. Crucial habitat has been cut apart; alien species have invaded places; chemicals have hurt plants and animals; wetlands and mangroves that clean up pollution are disappearing; and the world's waters are overfished, he said. Man-made climate change is getting worse, and global warming will soon hurt biodiversity as much as all the other problems combined, Watson said.
Điều đang xảy ra là tác dụng phụ của thế giới ngày càng giàu có và đông dân hơn, Watson nói. Con người cần nhiều thức ăn hơn, nhiều nước sạch hơn, nhiều năng lượng hơn và nhiều đất đai hơn. Ông nói, xã hội cố được những thứ ấy bằng cách cắt giảm sự đa dạng về hệ sinh thái. Ông cho biết, môi trường sống chính bị chia cắt; loài xa lạ xâm chiếm nơi nơi; hoá chất gây hại cho động thực vật; các khu đầm lầy và rừng ngập mặn vốn rửa sạch ô nhiễm đang mất dần; còn biển khơi toàn cầu bị đánh bắt quá độ. Ông Watson nói, biến đổi khí hậu do con người gây ra ngày càng nặng nề, và khí hậu toàn cầu nóng lên sẽ sớm làm hệ sinh thái đa dạng bị tổn thương nhiều bằng mọi vấn nạn khác gây ra gộp lại.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.