Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khác
Oil paintings for beginners
Học vẽ sơn dầu
10 Oil Painting Tips for Beginners
10 bí quyết vẽ sơn dầu cho người mới học
1. Start with small paintings

Painting Small gives you the chance to try out techniques and experiment with color without investing too much time or material into the process. You can buy some small 8x10 inch canvases or canvas boards, or even try painting with oils on paper.
Lúc đầu chỉ vẽ tranh nhỏ

Vẽ nhỏ cho ta cơ hội thử các kỹ thuật vẽ và chiêm nghiệm màu mà không mất quá nhiều thời gian hay vật liệu cho chuyện này. Bạn có thể mua một canvas nhỏ 8 x10 inch hoặc bảng vải, hoặc thậm chí hãy thử vẽ sơn dầu trên giấy.

2. Get Organized

Set up a space in a well-ventilated area where you can keep your palettes and supplies out and your paintings visible.This will give you the chance to see and think about your work, even if you're not actually painting. It will also make the process of painting easier so that you will be inclined to paint more often, even daily if possible. Your work will improve rapidly if you paint a lot.
Bày biện ngăn nắp

Dọn một chỗ thông thoáng, có thể bày biện palet và đồ vẽ và nhìn thấy tranh. Làm vậy sẽ cho bạn cơ hội để nhìn thấy và nghĩ về tác phẩm của mình, dù không vẽ. Thế cũng sẽ làm việc vẽ tranh dễ dàng hơn khiến bạn vẽ thường xuyên hơn, nếu được thì ngày nào cũng vẽ. Nếu vẽ nhiều, bạn sẽ vẽ đẹp nhanh dần.

3. Invest in Brushes

Buy professional grade paints as you can afford them rather than student grade.

Buy only a few
higher quality brushes
- three different siz​es should be good to start with. You can buy more and experiment with the different shapes as you paint more.
Đầu tư tiền mua cọ tốt

Nếu có tiền thì mua màu chuyên nghiệp, đừng mua màu dành cho sinh viên.

Chỉ mua ít cây cọ chất lượng cao - lúc đầu 3 cỡ là đủ. Sau này vẽ nhiều , thì hãy mua cọ các kiểu các dạng khác.
4. Prime Your Painting Surface

It's important to apply a type of primer called gesso to the painting surface to prevent the oil from seeping into the surface, protect the surface from the acids in the paint, and provide a surface that the paint will adhere to more easily
Sơn lót trước

Cần sơn lót bằng loại sơn có tên là gesso lên mặt tranh để dầu không thấm vào mặt tranh để không bị axit trong sơn dầu ăn, và cho ta 1 bề mặt dễ ăn sơn hơn.

5. Understand Color and Color Mixing

Primary paint colors are not "pure" but rather lean toward either yellow or blue, making them warm if toward yellow, or cool if toward blue. This influences how the primary colors mix to produce the secondary colors.
Hiểu màu và cách trộn màu)

Màu sơ cấp không "tinh khiết" mà ngả vàng hoặc xanh, làm màu sơn ấm bằng màu vàng hoặc lạnh bằng màu xanh. Điều này tác động đốn màu sơ cấp khi trộn màu để có màu thứ cấp.
6. Use a Limited Painting Palette

Don't feel that you have to use all the colors in your painting at once. Start with a monochrome painting, a painting of only one hue plus its shades (black added) and tints (white added). You can use any color you like depending on whether you want a cool or warm painting. This will allow you to get the feel of the paint.

When you are ready, add a warm and cool of each primary color to your palette, along with earth tones like burnt sienna, burnt umber, and yellow ochre.
Dùng ít màu

Đừng cảm thấy mình phải vẽ bằng màu liền. Hãy bắt đầu vẽ đen trắng, chỉ có một màu và các bóng tối (thêm đen) và sắc thái (thêm trắng). Bạn muốn dùng màu nào cũng được, tùy bạn thích tranh theo tông ấm hay lạnh. Làm thế giúp bạn cảm nhận được sơn.

Khi đã sẵn sàng, hãy thêm độ ấm lạnh của từng màu sơ cấp vào palet, cùng các tông màu đất như burnt sienna, burnt umber và yellow ochre.
7. Start With an Oil Sketch

This is a thin underpainting consisting of a color and turpentine (or odorless turpentine substitute such as Turpenoid). This will dry quickly so that you can then add subsequent layers of paint and color without having to wait too long for it to dry. Burnt sienna is useful to lay out values and composition, whether you work on a white canvas or tone it with a neutral gray first.
Bắt đầu bằng cách phác thảo bằng sơn dầu

Đây là lớp sơn nền mỏng, có màu và nhựa thông (hoặc nhựa thông không mùi như Turpenoid). Làm vậy sẽ khô nhanh để bạn có thể vẽ lớp nữa và thêm màu mà không cần phải đợi cho khô quá lâu. Dùng Burnt sienna để bố trí các value và tạo bố cục tranh, dù lót bằng màu trắng hay màu xám trước.
8. Understand Paint Order

Paint thick over thin, fat over lean, and slow-drying over fast-drying. That means using thinner paint and less oil in the first layers, saving thicker paint and higher oil content for later layers. This will help ensure that earlier layers dry first and will help to keep your painting from cracking.

Start with an underpainting of paint and turpentine, then move to a painting medium of a combination of turpentine and linseed oil in a ratio of 2:1. Linseed oil can yellow with age (which is more apparent on light colors) but dries faster than other oils.
Biết thứ tự vẽ

Hãy vẽ dầy lên mỏng, béo lên gầy, và chậm khô lên mau khô. Nghĩa là dùng sơn mỏng và ít dầu làm những lớp sơn đầu, để sơn dầy và nhiều dầu sơn sau. Làm vậy sẽ đảm bảo lớp trước khô trước khiến tranh không bị nứt.

Hãy bắt đầu cách sơn nền bằng sơn màu và nhựa thông, rồi tiếp đến là medium vẽ tranh là hỗn hợp nhựa thông và dầu lanh với tỷ lệ 2:1. Dầu lanh lâu ngày có thể ngã vàng (màu nhạt sẽ thấy rõ) nhưng khô nhanh hơn các loại dầu khác.
9. Clean Your Brush

It's important to clean your brush between colors and with soap and water when finished painting. Oil painting can get messy. Have paper towels and rags handy to wipe excess paint and turpentine off your brushes. Have two containers available while painting - one for turpentine for cleaning your brush between colors and one for medium to mix with your paint.
Rửa sạch cọ

Cần rửa sạch có bằng xà phòng và nước sau khi vẽ xong. Vẽ sơn dầu có thể làm ta bẩn. Hãy luôn có sẵn bên tay khăn giấy và giẻ để lau sơn và nhựa thông thừa ra khỏi cọ. Hãy chuẩn bị sẵn hai hũ khi đãng vẽ: 1 để rửa cọ và 1 chứa medium trộn màu.
10. Keep It Tidy

Oil paints and mediums are toxic if ingested or absorbed into the skin. Keep them put away and out of reach of pets and small children. Dispose of paints, mediums, rags, paper towels, and disposable paper palettes or paper plates (also good to use as palettes) properly. You should wet or soak rags and paper in water before discarding them since they are flammable, can heat up when drying out, and sometimes spontaneously combust.

Hãy gọn gàng ngăn nắp

Sơn dầu và medium độc nếu nuốt phải hoặc dính da. Hãy dẹp gọn hoặc để ngoài tầm với của thú cưng và trẻ em. Hãy vứt đúng cách sơn, medium, giẻ, khăn giấy, và palet màu bằng giấy dùng một lần hoặc đĩa giấy (dùng làm palet cũng tốt). Hãy ngâm giẻ, giấy trong nước rồi hãy vứt, vì chúng dễ cháy, khi khô có thể nóng lên rồi có khi tự cháy luôn.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.