Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Who really came up with China's 'four new inventions'?
Ai mới thật sự nghĩ ra ‘tân tứ đại phát minh’ của Trung Quốc?
This is a claim that has repeatedly come up in Chinese state media since May 2017.
Kể từ hồi tháng 5 năm 2017, truyền thông nhà nước Trung Quốc cứ khẳng định hoài cái điều này.
Claim: China invented high-speed rail, mobile payment, e-commerce, and bike-sharing.

Reality Check verdict: China did not invent any of these technologies - but it has led the way in their widescale implementation.

These technologies did not originate in China and were first devised decades ago.Click image for larger version Name:	world-asia-china-43406560.png Views:	0 siz​e:	263.0 KB ID:	19562
Người ta tuyên bố rằng Trung Quốc phát minh ra: đường sắt cao tốc, thanh toán trên di động, thương mại điện tử, và phương thức chia sẻ xe đạp.

Thực tế thì Trung Quốc chẳng phát minh ra thứ gì trong số những công nghệ ấy - mà chỉ ứng dụng chúng ở quy mô lớn mà thôi.

Những công nghệ này không có nguồn gốc ở Trung Quốc mà hàng thập kỷ trước người ta đã phát minh ra rồi.
High-speed rail
According to the Worldwide Rail Organisation (UIC), the first high-speed train service began in 1964 - Japan's Shinkansen or bullet train.

Click image for larger version Name:	_100573727_gettyimages-456421828.jpg Views:	0 siz​e:	49.7 KB ID:	19563
Đường sắt cao tốc
Theo Tổ chức đường sắt thế giới (UIC), dịch vụ tàu cao tốc đầu tiên bắt đầu vào năm 1964 - tàu cao tốc hay Shinkansen của Nhật Bản.
There had been significant speed records set before in Europe - in France, a train reached 331 km/h in 1955 - but the Tokyo to Osaka line was the first regular service to travel that fast - the first trains had a maximum speed of 210 km/h.

China opened its first high-speed rail line in 2008, from Beijing to Tianjin, just ahead of the Olympic Games.
Trước đó ở châu Âu, kỷ lục về tốc độ rất cao đã được thiết lập - Cụ thể là ở Pháp, một đoàn tàu đã đạt tốc độ 331 km/h vào năm 1955 - nhưng tuyến Tokyo đến Osaka là dịch vụ thường xuyên chạy với tốc độ cao như vậy - tuyến đường sắt đầu tiên có tốc độ tối đa 210 km/h.

Trung Quốc khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên vào năm 2008, từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, ngay trước thềm Thế vận hội.
Mobile payments

Some of the first payments by a mobile device were made in 1997 in Finland. Local news reports from the time (in Finnish) stated that Telecom Finland had enabled a music jukebox and drinks vending machines to be operated by calling a payphone number - including Coca-Cola machines in Helsinki Airport. However, some argue that mobile payment technology truly began when Apple Pay made its debut in 2014.

Click image for larger version Name:	_69845320_snowball.jpg Views:	0 siz​e:	54.4 KB ID:	19564
Thanh toán trên di động
Một số thương vụ thanh toán qua điện thoại di động đã được thực hiện ở Phần Lan vào năm 1997. Các tờ báo địa phương bấy giờ (bằng tiếng Phần Lan) cho biết công ty Telecom Finland đã cho vận hành một máy phát nhạc và máy bán thức uống tự động chỉ bằng cách gọi điện thoại, bao gồm các máy bán Coca Cola ở sân bay Helsinki. Tuy nhiên, một số người cho rằng công nghệ thanh toán bằng di động thật sự bắt đầu khi ứng dụng Apple Pay được ra mắt hồi năm 2014.
E-commerce

Englishman Michael Aldrich is credited with inventing the online shopping concept in 1979.
Using a technology called Videotex, Mr Aldrich connected an ordinary TV set to the local retailer's computer via a telephone line. But it wasn't until the 1990s that e-commerce became popular, when Amazon and eBay launched their websites in 1995.
Thương mại điện tử
Michael Aldrich người Anh được ghi nhận là đã phát minh ra khái niệm mua sắm trực tuyến vào năm 1979. Sử dụng một công nghệ có tên gọi Videotex, ông Aldrich đã kết nối một chiếc TV thông thường với máy tính của một người bán lẻ ở địa phương thông qua một đường dây điện thoại. Nhưng mãi đến thập niên 1990, mua sắm trực tuyến mới trở nên phổ biến, khi Amazon và eBay cho ra đời trang web của họ vào năm 1995.
Bike-sharing

The first bike-sharing concept - called the "white bicycle plan" - was introduced in Amsterdam in the 1960s by the Dutch counterculture movement Provo. However, the bikes were confiscated by the police in case they encouraged theft.
The first large-scale bike sharing schemes began in the 1990s in European cities - Copenhagen is credited with introducing the first.
Phương thức chia sẻ xe đạp

Khái niệm chia sẻ xe đạp đầu tiên - có tên gọi là "Kế hoạch xe đạp trắng" - được ra đời ở Amsterdam vào thập niên 1960 bởi phong trào văn hóa đối kháng Provo ở Hà Lan. Tuy nhiên những chiếc xe đạp ấy bị cảnh sát tịch thu khi mà chúng tạo điều kiện cho nạn trộm cắp phát triển.
Phương thức chia sẻ xe đạp quy mô lớn đầu tiên bắt đầu vào những năm 1990 ở các thành phố châu Âu - Copenhagen được cho là nơi đầu tiên đưa ra hình thức này.
China has outpaced other countries in the widespread adoption and adaptation of all of the four technologies.
Trung Quốc vượt hẳn các nước khác về khả năng ứng dụng và nhân rộng tất cả 4 công nghệ ấy.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.