Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Personality lies in genes
Tính cách do gen quyết định
It's nature, not nurture: personality lies in genes, twins study shows
Chính di truyền, chứ không phải do giáo dưỡng: tính cách do gen quyết định. Nghiên cứu các cặp song sinh cho biết.
Genes play a greater role in determining key personality traits like social skills and learning ability than the way we are brought up by our parents, researchers claimed. The findings contradict the existing belief among psychologists that the environment we grow up in plays a larger role than genetics in shaping our personality. Researchers from Edinburgh University studied more than 800 sets of identical and non-identical twins to learn whether genetics or upbringing has a greater effect on how successful people are in life.
Các nhà nghiên cứu tuyên bố, gen đóng vai trò lớn trong việc quyết định nét tính cách chính của con người, như kỹ năng giao tiếp và khả năng học tập, hơn là do được cha mẹ nuôi dạy. Phát hiện này trái ngược với niềm tin hiện đang phổ biến giữa các chuyên gia tâm lý cho rằng: môi trường quan trọng hơn di truyền trong việc định hình tính cách của chúng ta. Các nhà nghiên cứu của Đại học Edinburgh đã nghiên cứu hơn 800 cặp sinh đôi cùng trứng và khác trứng để tìm hiểu xem di truyền hay giáo dục có ảnh hưởng lớn hơn đến khả năng thành công trong cuộc sống của con người.
Twins are useful in such studies because almost all twins share the same home environment as each other, but only identical twins share exactly the same genetics. Participants were asked a series of questions about how they perceive themselves and others, such as "are you influenced by people with strong opinions?" By applying their answers to a well-established scale of psychological scale, researchers could assess and categorise different personality traits for each person.
Trong những nghiên cứu như thế, các cặp song sinh rất hữu ích vì hầu hết mọi cặp song sinh đều có cùng môi trường gia đình, nhưng chỉ những cặp song sinh cùng trứng mới có gen giống nhau. Những người tham gia được hỏi hàng loạt câu hỏi về cách họ cảm nhận về mình và người khác, ví dụ như "bạn có bị tác động bởi những người luôn tin chắc mình đúng không?" Bằng cách áp những câu trả lời này vào thang thước đo tâm lý định sẵn, các nhà nghiên cứu có thể đánh giá và phân loại các nét tính cách khác nhau cho mỗi người.
Writing in the Journal of Personality, the researchers found that identical twins were twice as likely as non-identical twins to share the same personality traits, suggesting that their DNA was having the greatest impact. Genetics were most influential on people's sense of self-control and also affected their social and learning abilities and their sense of purpose. Prof Timothy Bates, who led the study, said: "Previously, the role of family and the environment around the home often dominated people's ideas about what affected psychological wellbeing. However, this work highlights a much more powerful influence from genetics."
Viết trong Journal of Personality, các nhà nghiên cứu nhận thấy khả năng những cặp song sinh cùng trứng có tính cách giống nhau cao gấp đôi so với những cặp song sinh không cùng trứng, cho rằng DNA có ảnh hưởng mạnh nhất. Di truyền có ảnh hưởng mạnh nhất lên khả năng tự chủ và cũng tác động đến khả năng giao tiếp và học tập cũng như lý tưởng sống của con người. Giáo sư Timothy Bates, phụ trách công trình nghiên cứu này, cho biết: "Trước đây, mọi người thường nghĩ vai trò của gia đình và môi trường quanh nhà tác động đến sức khỏe tâm lý. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu này nêu bật tác động của di truyền mạnh hơn rất nhiều".
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.