Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Scientists detect 'fingerprint' of first light ever in the universe
Các nhà khoa học phát hiện "dấu vết" của ánh sáng đầu tiên trong vũ trụ
Scientists have detected traces of the earliest light in the universe thought to emanate from the first stars formed after the Big Bang, billions of years ago.
Các nhà khoa học đã phát hiện những dấu vết của ánh sáng đầu tiên trong vũ trụ được cho là phát ra từ những ngôi sao đầu tiên hình thành sau vụ nổ Big Bang hàng tỷ năm về trước.
"This is the first time we've seen any signal from this early in the Universe, aside from the afterglow of the Big Bang," Judd Bowman, an astronomer at Arizona State University who led the work, said in a statement.
Judd Bowman, nhà thiên văn học Đại học bang Arizona đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu, trong một bài phát biểu đã nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy được một tín hiệu từ giai đoạn sớm như thế này của vũ trụ, ngoài ánh sáng sau vụ nổ Big Bang."
Following the Big Bang, physicists believe there was only darkness in the universe for about 180 million years, a period known by scientists as Cosmic "Dark Ages."
Theo sau Big Bang - các nhà vật lý học cho rằng trong khoảng 180 triệu năm, bóng tối bao trùm vũ trụ, một thời kỳ được các nhà khoa học gọi là "Thời kỳ tăm tối" của Vũ trụ.
As the universe expanded, the soup of ionized plasma created by the Big Bang slowly began to cool and form neutral hydrogen atoms, say physicists. Eventually these were pulled together by gravity and ignited to form stars.Click image for larger version Name:	h.jpg Views:	2 siz​e:	40.4 KB ID:	19491
Theo các nhà vật lý học, khi vũ trụ giãn nở, trạng thái thể plasma ion hóa do vụ nổ Big Bang tạo ra bắt đầu nguội đi và tạo thành các nguyên tử hydro trung hòa về điện. Cuối cùng những nguyên tử này được kéo lại với nhau bởi lực hấp dẫn và phát nổ để thành những ngôi sao đầu tiên.
The new discovery is the closest scientists have ever come to observing that moment of "cosmic dawn."
Phát hiện mới này là các nhà khoa học đã tiến tới quan sát gần nhất cái thời khắc "bình minh của vũ trụ".
"It's very exciting to see our baby stars being born," Keith Bannister, astronomer at Australia's Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), told CNN.
Keith Bannister, nhà thiên văn học thuộc Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thịnh vượng chung (CSIRO) Úc nói với CNN: "Thật thích thú khi thấy những ngôi sao vừa được ra đời."
"(Although) we can't see the stars themselves, we're seeing the effect they have on the gas around them."
"(Mặc dù) chúng tôi không thể nhìn thấy chính các ngôi sao ấy, chúng tôi đã thấy được ảnh hưởng mà chúng để lại đối với tầng khí xung quanh".
The discovery was made at a radio telescope in Western Australia, the Murchison Radio-astronomy Observatory, operated by the CSIRO.
Phát hiện này có được nhờ kính viễn vọng vô tuyến ở Tây Úc, Đài Quan sát Thiên văn Vô tuyến Murchison do CSIRO quản lý.
In their statement, CSIRO said Bowman and his team have been working to detect the signals for 12 years.


Trong thông báo của mình, CSIRO cho biết Bowman và nhóm của ông đã làm việc 12 năm để phát hiện ra các tín hiệu ấy.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.