Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Giáo dục
Why failure isn't always a bad thing
Vì sao không phải lúc nào thất bại cũng là chuyện xấu
It’s often said we’re more risk-averse nowadays, more cautious, more careful not to fail.
Người ta thường nói ngày nay chúng ta ngày càng không thích rủi ro, thận trọng hơn, cẩn thận hơn để không bị thất bại.
This is especially noticeable in both the workplace and in education, where the emphasis is on achieving good results, rather than on learning and becoming wiser. In fact, this attitude is so pervasive that many of us have become frightened of ever failing. Is this a healthy attitude? Research in both business and education suggests not.
Điều này đặc biệt đáng chú ý ở cả nơi làm việc và trong giáo dục, những nơi chú trọng đạt kết quả tốt chứ không chú trọng đến việc học hỏi và trở nên khôn ngoan hơn. Trên thực tế, quan điểm này phổ biến đến nỗi nhiều người trong chúng ta sợ thất bại hơn bao giờ hết. Đây có phải là một quan điểm lành mạnh? Nghiên cứu cả trong kinh doanh lẫn giáo dục đều cho thấy không phải.
In a study carried out at Bilkent University in Turkey and Ghent University in Belgium, Aikaterini Michou and colleagues questioned more than 1,000 high school and university students about their motivation to learn and the learning strategies they used. The students who were afraid to fail were more cautious, more likely to set goals that allowed them to feel better about themselves, rather than to pursue new interests or enhance personal development. They were also less likely to use the most effective learning strategies.
Trong một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Bilkent ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đại học Ghent ở Bỉ, Aikaterini Michou và các đồng nghiệp đã khảo sát hơn 1000 sinh viên học sinh trung học và đại học về động cơ học tập và các chiến lược học tập của họ. Những sinh viên sợ thất bại thì thận trọng hơn, thường đặt ra các mục tiêu cho phép cảm thấy bản thân tốt hơn, chứ không phải những mục tiêu để theo đuổi các mối quan tâm mới hoặc để phát triển cá nhân. Họ cũng thường ít khi sử dụng các chiến lược học tập hiệu quả nhất.
Joachim Brunstein and Peter Gollwitzer at the Universities of Erlangen and Konstanz in Germany conducted an experiment where they told a group of young adults they’d failed on the first of two tasks (irrespective of actual test scores). Those who’d been told the task was a test of their competence and promise in their chosen field – either medicine or computer science – were more likely to do better on the second task than were those who were told the initial task was irrelevant to their future career. It seems that when an individual fails in an area that’s important to them, that failure can become a motivator, rather than a deterrent.
Joachim Brunstein và Peter Gollwitzer ở Đại học Erlangen và Konstanz ở Đức đã tiến hành thử nghiệm: họ cho một nhóm thanh niên biết chúng thất bại khi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong số 2 nhiệm vụ (bất kể điểm kiểm tra thực tế). Những người được báo cho biết nhiệm vụ này là bài kiểm tra năng lực và có thể giúp chúng thành công trong lĩnh vực đã chọn - dù là y khoa hay máy tính – thì thường làm nhiệm vụ thứ hai tốt hơn là những người được cho biết nhiệm vụ đầu tiên không liên quan đến nghề nghiệp tương lai. Có vẻ như khi một người thất bại trong một lĩnh vực quan trọng đối với họ, thì thất bại đó có thể trở thành động lực thúc đẩy chứ không phải là điều làm họ nhụt chí.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.