Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
 
 
Dịch song ngữ - Khoa học - Công nghệ
Elon Musk shared the first images of SpaceX satellites that could change the internet.
Elon Musk chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về các vệ tinh của SpaceX có thể thay đổi mạng Internet.
SpaceX, the rocket company founded by Elon Musk, piggybacked two experimental spacecraft onto a rocket that deployed a Spanish radar satellite into orbit.
Công ty hàng không vũ trụ SpaceX do tỷ phú Elon Musk vừa phóng một quả tên lửa mang theo hai con tàu vũ trụ thử nghiệm nhằm đưa một vệ tinh radar của Tây Ban Nha vào quỹ đạo.
Officially known as Microsat-2a and Microsat-2b, the spacecraft will test technologies that would enable the creation of a pervasive broadband network with connection speeds roughly 180 times the global average.
Tên gọi chính thức là Microsat–2a và Microsat–2b, con tàu vũ trụ này sẽ thử nghiệm các công nghệ cho phép tạo một mạng băng thông rộng phủ sóng khắp nơi với tốc độ kết nối gấp cỡ 180 lần tốc độ trung bình trên thế giới hiện nay.
The scale of plans for the space-based network, known as Starlink, boggles the mind. In the coming years, SpaceX may launch 4,425 Starlink satellites into orbit some 700 to 800 miles above Earth, plus another 7,500 similar spacecraft into lower orbits.
Quy mô của kế hoạch mạng nền tảng không gian này, được gọi là Starlink, khiến người ta choáng luôn. Trong những năm tiếp theo, SpaceX có thể đưa 4 425 vệ tinh của chương trình Starlink vào quỹ đạo cao của trái đất (1100 tới 1300 km so với mực nước biển), cùng 7500 vệ tinh tương tự vào các quỹ đạo thấp hơn.
That's nearly 12,000 satellites — more than twice the number of all satellites launched in history, according to a count by the Union of Concerned Scientists.
Như vậy là gần 12000 vệ tinh - nhiều gấp đôi tổng số vệ tinh từng được phóng lên trong lịch sử, theo tính toán của Liên minh các Khoa học gia Quan tâm.
If the project is successful, people around the world would get internet that's about 40 times as fast as current satellite internet providers, even in very remote and rural areas.
Nếu dự án thành công, mọi người khắp thế giới có thể tiếp cận được Internet nhanh gấp 40 lần so với tốc độ Internet được cung cấp bằng vệ tinh hiện nay, dù ở những vùng sâu vùng xa.
SpaceX and Musk released the first-ever public images and video of the satellites shortly after their launch on Thursday.


Hãng SpaceX và tỷ phú Musk đã công bố những hình ảnh và video đầu tiên về các vệ tinh ấy ngay sau khi phóng và hôm thứ Năm.
 
Đăng bởi: emcungyeukhoahoc
Bình luận
Đăng bình luận
Bình luận
Đăng bình luận
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.