Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
provided
[prə'vaidid]
|
Cách viết khác : providing [prə'vaidiη]
liên từ
với điều kiện là, miễn là
Tôi sẽ đồng ý đi với điều kiện là/miễn là được trả các chi phí
Ngày nghỉ sẽ thành công với điều kiện là thời tiết tốt
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
provided
|
provided
provided (conj)
on condition that, if, only if, as long as, so long as, providing, in case, granted