Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 4 từ điển
Từ điển Anh - Việt
bottom
['bɔtəm]
|
danh từ
phần dưới cùng; đáy
ở cuối phố
cuối trang
đáy cốc
chìm xuống đáy (biển)
tự đáy lòng
(hàng hải) bụng tàu
mặt (ghế)
mông đít
đá đít người nào
ngã phệt đít xuống
cơ sở; ngọn nguồn
tìm hiểu ngọn nguồn của một điều bí ẩn
bản chất
bản chất là người tốt
sức chịu đựng, sức dai
con ngựa dai sức
bẻ gãy một lý lẽ
tự lập không nhờ vả ai
là nguyên nhân sâu xa của điều gì
điều gì đã sụp đổ hoàn toàn
xin mời cạn chén!
từ trên xuống dưới, toàn thể
rất mịn màng
chạm tới đáy
ở vào hoàn cảnh sa sút tồi tệ, xuống tới bùn đen
tính từ
cuối, cuối cùng, thấp nhất
giá thấp nhất
căn bản
dốc túi đánh cược
ngoại động từ
làm đáy (thùng, xoong...)
đóng mặt (ghế)
mò xuống tận đáy; ( (nghĩa bóng)) xem xét kỹ lưỡng (một vấn đề)
( bottom upon ) căn cứ vào, dựa trên
nội động từ
suy thoái, hạ xuống tới mức thấp nhất (nói về giá cả...)
Chuyên ngành Anh - Việt
bottom
['bɔtəm]
|
Hoá học
đáy thùng; chất kết lắng; cặn
Kỹ thuật
đây, nền, móng; chất lắng, chất kết tủa; đặt sát đáy; tì sát cữ chặn; kéo đến cữ tì (lò xo)
Sinh học
đáy
Tin học
Dưới, Đáy
Toán học
đáy
Vật lý
đáy
Xây dựng, Kiến trúc
đây, nền, móng; chất lắng, chất kết tủa; đặt sát đáy; tì sát cữ chặn; kéo đén cữ tì (lò xo)
Từ điển Anh - Anh
bottom
|

bottom

bottom (bŏtʹəm) noun

Abbr. bot.

1. The deepest or lowest part: the bottom of a well; the bottom of the page.

2. The underside: scraped the bottom of the car on a rock.

3. The supporting part; the base.

4. The far end or part: at the bottom of the bed.

5. a. The last place, as on a list. b. The lowest or least favorable position: started at the bottom of the corporate hierarchy.

6. The basic underlying quality; the source: Let's get to the bottom of the problem.

7. The solid surface under a body of water.

8. Often bottoms Low-lying alluvial land adjacent to a river. Also called bottomland.

9. a. Nautical. The part of a ship's hull below the water line. b. A ship; a boat: "English merchants did much of their overseas trade in foreign bottoms" (G.M. Trevelyan).

10. Often bottoms The trousers or short pants of pajamas.

11. Informal. The buttocks.

12. The seat of a chair.

13. Baseball. The second or last half of an inning.

14. Staying power; stamina. Used of a horse.

noun, attributive.

Often used to modify another noun: a bottom drawer; the bottom stair.

verb

bottomed, bottoming, bottoms

 

verb, transitive

1. To provide with an underside.

2. To provide with a foundation.

3. To get to the bottom of; fathom.

verb, intransitive

1. To be or become based or grounded.

2. To rest on or touch the bottom.

phrasal verb.

bottom out

To descend to the lowest point possible, after which only a rise may occur: Sales of personal computers have bottomed out.

idiom.

at bottom

Basically.

 

[Middle English botme, from Old English botm.]

botʹtomer noun

Đồng nghĩa - Phản nghĩa
bottom
|
bottom
bottom (adj)
lowest, bottommost, nethermost (formal), lowermost
antonym: top
bottom (n)
  • base, bed, foot, floor, substructure, foundation
    antonym: top
  • end, far end, foot, extremity, limit
    antonym: top
  • underside, underneath, bottom side, underbelly
    antonym: top