Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Việt - Anh
nhỉ
[nhỉ]
|
Isn't it, doesn't it...
It is jolly, isn't it?
You play table tennis well, don't you?
Don't you think so ?, have you any idea ?
This film is quite good,don't you think so?
Từ điển Việt - Việt
nhỉ
|
động từ
nhỏ chậm chạp từng giọt
nước mắm nhỉ
trạng từ
từ dùng sau một câu tỏ ý thân mật, đồng ý hoặc mỉa mai
đám hội vui nhỉ; đẹp mặt nhỉ