Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
3000 từ tiếng Anh thông dụng
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
anywhere
['eniweə]
|
phó từ
bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâu
tôi không thể thấy nó ở đâu cả
để cái hộp này ở đâu cũng được
anh thích để nó ở đâu thì để
chúng tôi có thể đi bất cứ chỗ nào anh thích
anh muốn đi đâu nữa thì cho tôi biết
đại từ
một chỗ nào đó; một nơi nào đó
tôi chẳng có chỗ nào để ở lại
bạn có biết chỗ mua máy chữ cũ không?
Đồng nghĩa - Phản nghĩa
anywhere
|
anywhere
anywhere (adv)
wherever, anyplace (US, informal), where, somewhere, everyplace (US, informal), everywhere, someplace (US, informal)

Từ thông dụng khác
 
e [i:]
 
dump ['dʌmp]
 
portrait ['pɔ:treit]
 
chemistry ['kemistri]
 
compute [kəm'pju:t]
 
meat [mi:t]