Từ điển
Dịch văn bản
 
Tất cả từ điển
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Đóng tất cả
Kết quả từ 2 từ điển
Từ điển Anh - Việt
solar
['soulə]
|
tính từ
(thuộc) mặt trời, có liên quan đến mặt trời, quan hệ đến mặt trời; tính theo mặt trời (lịch, thời gian)
nhật thực
hệ mặt trời
thời gian tính theo hệ mặt trời
sử dụng năng lượng mặt trời
chạy bằng năng lượng mặt trời
Chuyên ngành Anh - Việt
solar
['soulə]
|
Kỹ thuật
mặt trời
Toán học
(thuộc) mặt trời
Vật lý
(thuộc) mặt trời